rektor_ummetro

REKTOR

Prof. Dr. H. Karwono, M.Pd.

muhfaroyin

Wakil Rektor I

<divstyle=”text-align: center;”>Dr. Muhfahroyin, M.T.A.

eknomi

Wakil Rektor II
Dr. Bambang Suhada, S.E., M.Si.

jazim

Wakil Rektor III

Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd.

fai

Wakil Rektor IV

Drs. Sarbini, M.Ag.